BZOJ 1075 - [SCOI2007]最优驾车drive

Published on 2016-09-06

题目地址

描述

n(1n10)n(1\le n \le 10) 条南北方向的双向街道和 nn 条东西方向的双向街道纵横交错。相邻街道(不管是哪个走向)的距离均为 L(1L20)L(1\le L\le 20) 英里。西南角交叉口的坐标为 (1,1)(1,1),东北角为 (n,n)(n,n)。在所有交叉口均可任意改变行驶方向。每条街道有它自己的最高速度限制,该限制对整条街道有效(不管行驶方向如何)。你的任务是从交叉口 (xs,ys)(x_s,y_s) 开车行驶到 (xt,yt)(x_t,y_t),要求只能在交叉口处改变速度,行驶过程中不得违反所在街道的速度限制,只能沿着路程最短的线路行驶,并且行驶时间在给定的闭区间 [t1,t2][t_1,t_2] 内。车速以“每小时英里数”为单位,它必须是 55 的正整数倍。若车速为 vv,则每加仑汽油能行驶的英里数为 800.03v280-0.03v^2

分析

由于本题只能沿着路程最短的线路行驶,意味着 xxyy 方向,都只能朝着一个确定的方向走,而且不能走出起点和终点形成的矩形,很容易发现这是一个 DP 的模型,我们记录 dp[i][j][t]dp[i][j][t]xx 方向走了 ii 步,yy 方向走了 jj 步,且目前所花的时间为 tt 的最小耗油是多少。这个 DP 是很容易通过刷表来转移的(枚举下一步的方向以及速度),但是有一个巨大的问题。

如果我们的速度是 vv,那么走 ll 的耗油是 l800.03v2\frac l {80 - 0.03v^2},花的时间是 lv\frac l v,耗油以及时间都是实数,但它们中至少有一个得做状态,怎么办呢?

考虑将时间转换,虽然速度不同,所花的时间就不同,但不同的速度所花的时间却是成比例的,换句话说,我们可以用一种“代价”来替换时间,只需满足比例相同,就可以达到同样的效果。由于速度是 55 的整数倍,所以我们先将速度除以 55,对应的时间整体增加了 55 倍,这样速度就只有 1,2,3,4,5,6,7,8,9,101, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 这几个值,我们不妨求出他们的 lcm=2520\mathrm{lcm} = 2520,令速度 vv 的代价 costv=lcmi\mathrm{cost}_v = \frac {\mathrm{lcm}} i,这样代价均是整数,而且代价与时间对应成比例,不难发现,如果代价和是 ss,那么对应的时间(分钟)为:

slcmL6015\frac {s}{\mathrm{lcm}} \cdot L \cdot 60 \cdot \frac 1 5

总的代价和不会超过 2nlcm2 \cdot n \cdot \mathrm{lcm},所以复杂度为:O(n3lcm20)O(n^3\mathrm{lcm}\cdot 20)

代码

// Created by Sengxian on 09/06/16.
// Copyright (c) 2016年 Sengxian. All rights reserved.
// BZOJ 1075 DP
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
inline int ReadInt() {
  static int n, ch;
  n = 0, ch = getchar();
  while (!isdigit(ch)) ch = getchar();
  while (isdigit(ch)) n = (n << 3) + (n << 1) + ch - '0', ch = getchar();
  return n;
}

const int MAX_N = 10 + 2, MAX_V = 50;
const int LCM = 2520, MAX_COST = LCM * 2 * MAX_N;
const double INF = 1e50, eps = 1e-8;

int n, lim_x[MAX_N], lim_y[MAX_N], time_cost[MAX_V], L;

double dp[MAX_N][MAX_N][MAX_COST];

inline double cal(int v) {
  return (double)L / (80 - 0.03 * v * v);
}

inline void tension(double &a, const double &b) {
  if (b < a) a = b;
}

inline int dcmp(const double &a) {
  return fabs(a) < eps ? 0 : (a < 0 ? -1 : 1);
}

void solve() {
  int x1 = ReadInt() - 1, y1 = ReadInt() - 1, x2 = ReadInt() - 1, y2 = ReadInt() - 1, t1 = ReadInt(), t2 = ReadInt();
  int dx = x2 - x1 > 0 ? 1 : -1, dy = y2 - y1 > 0 ? 1 : -1;
  int delta_x = abs(x1 - x2), delta_y = abs(y1 - y2);
  dp[0][0][0] = 0;
  for (int i = 0; i <= delta_x; ++i)
    for (int j = 0; j <= delta_y; ++j)
      for (int t = 0; t < MAX_COST; ++t) if (dp[i][j][t] != INF) {
        static int x, y, rx, ry;
        x = i + 1, y = j;
        if (x <= delta_x) {
          ry = y1 + y * dy;
          for (int v = 1; v * 5 <= lim_x[ry] && t + time_cost[v] < MAX_COST; ++v)
            tension(dp[x][y][t + time_cost[v]], dp[i][j][t] + cal(v * 5));
        }
        x = i, y = j + 1;
        if (y <= delta_y) {
          rx = x1 + x * dx;
          for (int v = 1; v * 5 <= lim_y[rx] && t + time_cost[v] < MAX_COST; ++v)
            tension(dp[x][y][t + time_cost[v]], dp[i][j][t] + cal(v * 5));
        }
      }
  int min_time = -1, min_oil = -1;
  for (int t = 0; t < MAX_COST; ++t) if (dp[delta_x][delta_y][t] != INF) {
    double ti = (double)t * L / LCM * 12;
    if (dcmp(ti - t1) >= 0 && dcmp(t2 - ti) >= 0) {
      if (min_time == -1) min_time = t;
      if (min_oil == -1) min_oil = t;
      else if (dcmp(dp[delta_x][delta_y][t] - dp[delta_x][delta_y][min_oil]) == -1) min_oil = t;
    }
  }
  if (min_time == -1) return puts("No"), void();
  printf("%d %.2lf\n", (int)ceil((double)min_time * L / LCM * 12), dp[delta_x][delta_y][min_time]);
  printf("%d %.2lf\n", (int)ceil((double)min_oil * L / LCM * 12), dp[delta_x][delta_y][min_oil]);
}

int main() {
  n = ReadInt(), L = ReadInt();
  for (int i = 0; i < n; ++i) lim_x[i] = ReadInt();
  for (int i = 0; i < n; ++i) lim_y[i] = ReadInt();
  for (int i = 1; i <= MAX_V / 5; ++i) time_cost[i] = LCM / i;
  for (int i = 0; i < n; ++i)
    for (int j = 0; j < n; ++j)
      for (int t = 0; t < MAX_COST; ++t)
        dp[i][j][t] = INF;
  solve();
  return 0;
}