BZOJ 1111 - [POI2007]四进制的天平Wag

Published on 2016-09-19

题目地址

描述

Mary 准备举办一个聚会,她准备邀请很多的人参加她的聚会。并且她准备给每位来宾准备一些金子作为礼物。为了不伤及每个人的脸面,每个人获得的金子必须相同。Mary 将要用一个天平来称量出金子。她有很多的砝码,所有砝码的质量都是 4 的幂。Mary 将金子置于左边并且将砝码置于右盘或者两个盘。她希望每次称量都使用最少的砝码。并且,他希望,每次都用不同的称量方法称出相同质量的金子。对于给定的质量 n(n101000)n(n\le {10}^{1000}),Mary 希望知道最少需要用多少个砝码可以完成称量,并且想知道用这么多个砝码一共有多少种方式进行称量。

分析

nn 转换为四进制,则我们发现,一种可行的方案是将金子放在左边,砝码全部放在右边,这样需要的砝码个数是 v4(n)v_4(n),即 nn 的四进制表示中各位数的和。但是左盘是可以放砝码的,如果 n=(0003)4n = (0003)_4,将砝码全部放在右边要 3 个。还可以一个 414^1 放在右边,一个 404^0 放在左边,这样就只需要两个砝码,更优。

可以发现一些结论,如果 ,则:

 1. 最大使用到砝码 4m4^m
 2. 每位最多退位一位(意思是将一个大 4x4^x 的换成 4 个 4x14^{x - 1}

可发现,每一位的情况由高一位是否退位决定,如果 ii 位退位,那么 i1i - 1 位的砝码放在左盘,放置 4bi14 - b_{i - 1} 个,这是一个明显的 DP 模型。
dp[i][j]dp[i][j] 为处理到前 ii 位,jj 表示 i+1i + 1 位是否退位的最小答案。

i+2i + 2 位退位,那么 i+1i + 1 位如果要退位的话,花销反而减小!所以这也是 dp[i+1][1]1dp[i + 1][1] - 1 的来源。

实现起来有三个技巧,一是转换四进制,先转二进制,然后二进制转四进制,这样就比较方便。二是用 pair<int, int> 来表示答案和方案,用 tension 函数来更新。三是最前最后各加一个 0,这样最优答案就是 dp[0][0]dp[0][0]

转换四进制的复杂度: O(nlogn)O(n\log n),DP 的复杂度:O(n)O(n)

代码

// Created by Sengxian on 09/19/16.
// Copyright (c) 2016年 Sengxian. All rights reserved.
// BZOJ 1111 DP
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int MAX_DIGIT = 1000 + 3, INF = 0x3f3f3f3f, modu = 1000000000;
char digits[MAX_DIGIT];
int n, m, bits[MAX_DIGIT * 10];

void convert() {
  int len = n;
  while (len) {
    bits[m++] = digits[0] & 1;
    bool flag = false, tmp = false;
    for (int i = len - 1; i >= 0; --i) {
      tmp = digits[i] & 1;
      digits[i] = (flag * 10 + digits[i]) >> 1;
      flag = tmp;
    }
    if (digits[len - 1] == 0) len--;
  }
  static int tmp[MAX_DIGIT * 10];
  int _m = 0;
  tmp[_m++] = 0;
  for (int i = 0; i < m; i += 2)
    tmp[_m++] = (bits[i + 1] << 1) + bits[i];
  m = _m;
  memcpy(bits, tmp, sizeof bits);
}

inline void tension(pair<int, int> &a, const pair<int, int> &b) {
  if (b.first < a.first) a = b;
  else if (b.first == a.first) (a.second += b.second) %= modu;
}

inline pair<int, int> add(const pair<int, int> &a, const int &b) {      
  return make_pair(a.first + b, a.second);
}

pair<int, int> dp[MAX_DIGIT * 2][2];
void solve() {
  memset(dp, 0x3f, sizeof dp);
  dp[m][0] = make_pair(0, 1);
  for (int i = m; i - 1 >= 0; --i) {
    tension(dp[i - 1][0], add(dp[i][0], bits[i - 1]));
    tension(dp[i - 1][0], add(dp[i][1], bits[i - 1]));
    tension(dp[i - 1][1], add(dp[i][0], 1 + 4 - bits[i - 1]));
    tension(dp[i - 1][1], add(dp[i][1], -1 + 4 - bits[i - 1])); //如果 i + 1 退位了,那么 i 多一个反而要 -1!
  }
  printf("%d\n", dp[0][0].second);
}

int main() {
#ifndef ONLINE_JUDGE
  freopen("test.in", "r", stdin);
#endif
  scanf("%s", digits);
  n = strlen(digits);
  if (n == 1 && digits[0] == '0') return puts("1"), 0;
  for (int i = 0; i < n; ++i) digits[i] -= '0';
  reverse(digits, digits + n);
  convert();
  solve();
  return 0;
}