BZOJ 4766 - 文艺计算姬

Published on 2017-03-20

题目地址

描述

给定一个带标号完全二分图 Kn,mK_{n,m},计算其生成树个数。

分析

答案为:

nm1mn1 n^{m - 1}m^{n - 1}

证明:根据 Matrix-Tree 定理,Kn,mK_{n, m} 的生成树数量等于其基尔霍夫矩阵去掉一行一列所得行列式的绝对值。

m001110m011100m111111n001110n011100n \left\vert\begin{matrix} m & 0 &\cdots & 0 & -1 & -1 & \cdots &-1\\ 0 & m & \cdots & 0 & -1 & -1 & \cdots &-1\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots & \vdots &\vdots &\ddots &\vdots\\ 0&0&\cdots & m & -1 & -1 & \cdots & -1\\ -1 & -1 & \cdots & -1 & n & 0 &\cdots & 0\\ -1 & -1 & \cdots & -1 & 0 & n &\cdots & 0\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots & \vdots &\vdots &\ddots &\vdots\\ -1 & -1 & \cdots & -1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{matrix}\right\vert

注意上面有 nn 行,而下面只有 m1m - 1 行(我们去掉了一行一列)。我们用前 nn 行来消去左下角的 1-1

m001110m011100m111000nnmnmnm000nmnnmnm000nmnmnnm \left\vert\begin{matrix} m & 0 &\cdots & 0 & -1 & -1 & \cdots &-1\\ 0 & m & \cdots & 0 & -1 & -1 & \cdots &-1\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots & \vdots &\vdots &\ddots &\vdots\\ 0&0&\cdots & m & -1 & -1 & \cdots & -1\\ 0 & 0 & \cdots & 0 & n - \frac n m & - \frac n m &\cdots & - \frac n m\\ 0 & 0 & \cdots & 0 & - \frac n m& n - \frac n m &\cdots & - \frac n m\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots & \vdots &\vdots &\ddots &\vdots\\ 0 & 0 & \cdots & 0 & - \frac n m & - \frac n m & \cdots & n - \frac n m \end{matrix}\right\vert

D1=m000m000m,D2=nnmnmnmnmnnmnmnmnmnnm D_1 = \left\vert\begin{matrix} m & 0 &\cdots & 0\\ 0 & m & \cdots & 0\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots\\ 0&0&\cdots & m \end{matrix}\right\vert, D_2 = \left\vert\begin{matrix} n - \frac n m & - \frac n m &\cdots & - \frac n m\\ - \frac n m& n - \frac n m &\cdots & - \frac n m\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots\\ - \frac n m & - \frac n m & \cdots & n - \frac n m \end{matrix}\right\vert

由于右下角都是 00,此时行列式的值转化为 D1D2D_1D_2

显然 D1=nmD_1 = n^m,我们考虑 D2D_2

nnmnmnmnmnnmnmnmnmnnm \left\vert\begin{matrix} n - \frac n m & - \frac n m &\cdots & - \frac n m\\ - \frac n m& n - \frac n m &\cdots & - \frac n m\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots\\ - \frac n m & - \frac n m & \cdots & n - \frac n m \end{matrix}\right\vert

从第二行开始,每一行都加到第一行:

D2=n(m1)nmn(m1)nmn(m1)nmnmnnmnmnmnmnnm D_2 = \left\vert\begin{matrix} n - (m - 1)\frac n m & n - (m - 1)\frac n m &\cdots & n - (m - 1)\frac n m\\ - \frac n m& n - \frac n m &\cdots & - \frac n m\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots\\ - \frac n m & - \frac n m & \cdots & n - \frac n m \end{matrix}\right\vert

可提出常数:

D2=(n(m1)nm)111nmnnmnmnmnmnnm D_2 = \left(n - (m - 1)\frac n m\right)\left\vert\begin{matrix} 1 & 1 &\cdots & 1\\ - \frac n m & n - \frac n m &\cdots & - \frac n m\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots\\ - \frac n m & - \frac n m & \cdots & n - \frac n m \end{matrix}\right\vert

将第一行乘 nm\frac n m 加到下面每一行:

D2=(n(m1)nm)1110n000n=(n(m1)nm)nm2=nmnm2 D_2 = \left(n - (m - 1)\frac n m\right)\left\vert\begin{matrix} 1 & 1 &\cdots & 1\\ 0 & n &\cdots & 0\\ \vdots &\vdots &\ddots &\vdots\\ 0 & 0 & \cdots & n \end{matrix}\right\vert = \left(n - (m - 1)\frac n m\right)\cdot n^{m - 2} = \frac n m\cdot n^{m - 2}

化简得:

D2=nm1m D_2 = \frac {n^{m - 1}} m

所以:

D1D2=mnnm1m=nm1mn1 D_1D_2 = m^n\frac {n^{m - 1}} m = n^{m - 1}m^{n - 1}

即得证。

代码

// Created by Sengxian on 2017/3/20.
// Copyright (c) 2017年 Sengxian. All rights reserved.
// BZOJ 4766 Matrix-Tree + 行列式化简
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

typedef long long ll;
ll n, m, mod;

inline ll modMul(ll a, ll b) {
  ll res = 0;
  while (b) {
    if (b & 1) (res += a) %= mod;
    (a <<= 1) %= mod;
    b >>= 1;
  }
  return res;
}

inline ll modPow(ll a, ll b) {
  ll res = 1;
  while (b) {
    if (b & 1) res = modMul(res, a);
    a = modMul(a, a);
    b >>= 1;
  }
  return res;
}

int main() {
  scanf("%lld%lld%lld", &n, &m, &mod);
  printf("%lld\n", modMul(modPow(n, m - 1), modPow(m, n - 1)));
  return 0;
}